Wiza do Rosji tylko z ubezpieczeniem

Wizy do Rosji: Biuro podróży Aina Travel Sp. z o.o.
Sprawdź ofertę biletów na kolej transsyberyjską.
Moskwa Szeremetiewo – gdzie dobrze zjeść i poćwiczyć?
Kontakt: Biuro podróży Aina Travel Sp. z o.o.

ROSJA - PRZEPISY WIZOWE

Wizy Rosja

Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce wydae wizy obwatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

W celu uzyskania wizy na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy złożyć w Wydziale Konsularnym (lub dostarczyć przez trzecią osobę) następujące dokumenty.

UWAGA! Wydział Konsularny przejmuję wnioski wizowe wydrukowane zgodnie z regułami.

Przed drukowaniem wnioska wizowego prosimy sprawdzić ustawienia systemu ADOBE: 

A) W  polu  "Page Scaling" ma być wpisano "None" 

B) W polu "Rotate and Center" nie ma żadnego oznakowania.

1. Wypełniony kwestionariusz wizowy (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają oddzielny paszport), który można otrzymać w Wydziale Konsularnym lub wydrukować tu dla wypełnienia na komputrze/wypełninie ręczne.

Kwestionariusz wizowy musi być podpisany osobiście przez osobę ubiegającą się o wizę. Kwestionariusz nadesłany faksem się nie przyjmuje. Do kwestionariusza załączyć jedno zdjęcie.

UWAGA! Fotografia powinna spełniać następujące kryteria:

  • rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
  • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
  • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,
  • nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,
  • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby
  • twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
  • twarz nie może być przesłonięta włosami.

2. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.

3. Podstawę dla ubiegania się o wizę stanowi:

-           w pzrypadku wizy służbowej (dla członków delegacji oficjalnych) – zaproszenie od właściwego zapraszającego organu rosyjskiego (oryginał lub kopię), a także oryginał pisma kierującego właściwego organu państwa członkowskiego UE, potwierdzającego, że wnioskodawca jest członkiem delegacji;

-           w przypadku wizy biznesowej lub humanitarnej  -  zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę  prawną,  zarejestrowaną  na  terenie  Federacji   Rosyjskiej,    lub zaproszenie, sporządzone przez  organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy;

-           w przypadku wjazdu w celu wykonania pracy dzienikarskiej – oryginał zadania redakcyjnego, a także legitymacja dzienikarska;

-           w przypadku wiz dla przewożników międzynarodowych – oryginał pisma z ZMPD;

-           w przypadku wizy prywatnej – zaproszenie, sporządzone przez  organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza - w przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokreweństwa;

-          w przypadku wizy turystycznej - umowę świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny), a także potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.

-          w przypadku wizy tranzytowej - paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana), ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji;

-           w przypadku wyjazdu w celu podjęcia studiów lub pracy na okres powyżej 90 dni -  oryginał zaproszenia, sporządzonego przez organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji;

-           w przypadku wyjazdu w celu podjęcia studiów na okres do 90 dni - zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską uczelnię, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji;

-           w przypadku wyjazdu na leczenie w wyniku nagłego zachorowania, do osoby chorej lub na pogrzeb – potwierdzenie faktu choroby lub zgonu przez personel medyczny lub  władze rosyjskie (oryginał lub kopię);

-           w przypadku wyjazdu na groby krewnych – dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię).

Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:

-                     nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji i t.d.;

-                     adres prawny;

-                     NIP;

-                     cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;

-                     podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu;

-                     dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia, miejsce zamieszkania), okres, na który się zaprasz, ilokrotność wjazdów.

4. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

Konsul zastrzega sobie prawo wezwania wnioskodawcę na stawienictwo osobiste, a także złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów.

Rodzaje wiz, terminy ważności wiz

-         wizy biznesowe, służbowe, humanitarne (jedno lub dwukrotne) wystawia się na okres do 90 dni;

-         wizy biznesowe, służbowe, humanitarne (wielokrotne) wystawia się na okres do 1 roku, pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni;

-         wiza w celu wyjazdu dla wykonania pracy dzienikarskiej (jedno lub dwukrotna) wystawia się na okres do 90 dni;

-         wiza dla przewożników międzynarodowych (wielokrotna) wystawia się na okres do 1 roku.

-         wiza turystyczna (jedno lub dwukrotna) wystawia się maksymalnie na okres do 30 dni;

-         wiza tranzytowa (jedno lub dwukrotna) wystawia się na okres do 10 dni w jedną stronę (w zależności od rodzazju transportu);

-         wiza w celu podjęcia studiów  (jedno lub dwukrotna)  wystawia się na okres do 90 dni;

-         wiza w celu podjęcia studiów lub pracy na okres powyżej 90 dni (jednokrotna) wystawia się na okres do 90 dni z następnym przedłużeniem wizy do 1 roku w organach  Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji z możliwością wielokrotnego wjazdu;

-         wiza w celu wyjazdu na groby krewnych (jednokrotna) wystawia się na okres do 14 dni;

-         wiza w celu wyjazdu na leczenie w wyniku nagłego zachorowania, lub do osoby chorej lub na pogrzeb (jedno lub dwukrotna) wystawia się na okres do 90 dni;

-         wiza prywatna (jedno lub dwukrotna) wystawia się na okres do 90 dni lub wielokrotna (w zależności od zaproszenia) - do 1 roku;

Wielokrotne długoterminowe wizy na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy.

Wielokrotne długoterminowe wizy na okres powyżej 1 roku wystawia się pod warunkiem wykorzystania dwuch poprzednieo wystawionych wielokrotnych wiz na okres do 1 roku.

Zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku długoterminowych wiz sumaryczny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w każdym okresie w 180 dni.

Wielokrotne wizy wystawia się tylko w razie konieczności wielokrotnych wyjazdów do Rosji.

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

 Czas rozpatrywania wniosków wizowych

 Czas rozpatrywania wniosków wizowych wynosi:

-         wprzypadku długoterminowych (do 1 roku) wielokrotnych wiz – 10 dni;

-         wprzypadku długoterminowych (do 1 roku) wielokrotnych wiz, wystawianych na podstawie zaproszenia, sporządzonego przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub decyzji MSZ Rosji – od 1 do 10 dni;

-         w przypadku krótkoterminowych (do 90 dni) jedno lub dwukrotnych wiz– od 1 do 10 dni.

                                                       Opłaty wizowe   

-         rozpatrywanie wniosku wizowego od 4 do 10 dni (tryb zwykły) – równowartość 35 euro;

-         rozpatrywanie wniosku wizowego od 1 do 3 dni (tryb ekspresowy) – równowartość 70 euro;

Opłata wizowa nie zależy zarówno od ilokrotności wizy jak równierz od okresu jej ważności.

Z opłaty wizowej są zwolnieni osoby, wymienione w art 6, p.3 Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Opłata jest pobierana w PLN (według kursu walutowego do euro) wraz ze złożeniem niezbędnych dokumentów. W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.

Za przeniesienie wizy do innego paszportu, sprostowanie błędów w wizie, wynikających nie z winy Wydziału konsularnego pobiera się dodatkowa opłata.